Volebný program | Šťastných 10 pre Čadcu

Môj volebný program odzrkadľuje potreby obyvateľov mesta, s ktorými som sa stretával a pozorne počúval o ich každodenných problémoch v našom meste

Požiadavky obyvateľov som zhrnul do 10 oblastí, v ktorých ponúkam spoločne s kandidátmi na poslancov konkrétne riešenia.
Na rozdiel od ostatných kandidátov, mám konkrétnu víziu rozvoja Čadce, konkrétne riešenia problémov, a čo je najhlavnejšie, viem z čoho ich financovať.

Poriadok, čistota a bezpečnosť

Pravidelné čistenie, skvalitnenie odvozu odpadu, pravidelné kosenie minimálne 4 x ročne

Viac info

Eurofondy a dotácie

maximálne využiť zostávajúce možnosti financovať aktivity mesta z európskych a investičných fondov

Viac info

Parkovanie a riešenie dopravy

Realizácia cesty na odľahčenie dopravy v meste, parkovacie domy, a rozšírenie parkovísk, cyklotrasy, oprava ciest...

Viac info

Rozvoj inštitúcii a organizácii

založenie nadácie pri meste Čadca, združenie neziskových organizácii, podpora dobrovoľníctva rôznymi benefitmi ...

Viac info

Pomoc seniorom a soc. slabším

denný stacionár pre seniorov, lacnejšia hromadná doprava, odvoz do nemocnice pre sociálne odkázaných

Viac info

Podpora školstva, kultúry a športu

moderné a dobre vybavené školy, obnova školských areálov, amfiteáter, detský bazén na kúpalisku

Viac info

Oddychové zóny pre rodiny

Realizácia cesty na odľahčenie dopravy v meste, parkovacie domy, a rozšírenie parkovísk, cyklotrasy, oprava ciest...

Viac info

Hl. architekt, mestské zariadenia

vytvorenie útvaru hlavného architekta, vybudovanie záchytných parkovísk, rekonštrukcia Palárikovho domu...

Viac info

Vlastný rozpočet pre prímestské časti

Participatívny rozpočet pre prímestské časti - ich poslanci budú rozhodovať o využití rozpočtu

Viac info

Čadca - inteligentné mesto

elektronický prístup do databáz mesta, prihlasovanie daňových povinností, mobilná aplikácia o meste

Viac info

Volebný program

 • Pravidelné čistenie mesta
 • Skvalitnenie odvozu odpadu - zvýšenie frekvencie odvozu
 • Rozšírenie separovania
 • Obnova a modernizácia mestského mobiliáru - lavičky, smetné nádoby, autobusové zastávky
 • Pravidelné kosenie minimálne 4 x ročne
 • Oddychové zelené zóny v meste - mobilná zeleň v centre mesta
 • Vybudovať priestor pre venčenie psov a zabezpečenie dostatočného počtu zberných nádob na psie exkrementy
 • Funkčné verejné osvetlenie a jeho dobudovanie
 • Rozšírený kamerový systém v centre mesta a na sídliskách
 • Mestská polícia aktívne prítomná na sídliskách a v meste

Prioritou je program špecificky určený pre samosprávy:
Integrovaný regionálny operačný program, v rámci ktorého sa zameriame na:

 • rozšírenie kapacity materských škôl
 • jasle pre deti do 3 rokov
 • modernizácia učební ZŠ
 • nové cyklotrasy a cyklistickú infraštruktúru
 • infraštruktúru mestsých sociálnych služieb a primárnej zdravotníckej starostlivosti

ďalšie možnosti finančných zdrojov pre mesto Čadca vidím:

Operačný program Kvalita životného prostredia a dotačný systém MŽP SR - Enviromentálny fond (Triedený zber komunálneho odpadu, zberné dvory, kompostovanie, a vodné hospodárstvo, opatrenia zmierňujúce dôsledky zmeny klímy, ochrana prírody a krajiny, zlepšenie ovzdušia, výsadba a údržba zelene v meste)
Operačný program Ľudské zdroje - podpora vzdelávania, riešenie zamestnanosti a sociálneho začlenenia
Operačný program Integrovaná infraštruktúra - zlepšenie kvality a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov v CA
Programy cezhraničnej spolupráce Interreg
Plánujem využiť aj rôzne národné dotačné systémy, ako napríklad:

 • Dotačný systém Ministerstva kultúry SR
 • Schéma na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Dotačný systém MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva
 • Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ďalšou možnosťou je využitie Finančného mechanizmu EHP a Nórska, ktorý sa zameriava na oblasti:

 • ochrana a manažment životného prostredia
 • klimatické zmeny a obnoviteľná energia,
 • občianska spoločnosť,
 • ľudský a sociálny rozvoj,
 • ochrana kultúrneho dedičstva.
 • Realizácia dávno naprojektovanej cesty na odľahčenie dopravy v centre mesta a na ľahší prístup na Sídl. 3, Kyčerku a smer Raková - cesta by spájala ulicu Slovenských Dobrovoľníkov s Podjavorinskou ulicou (prepojka popod mestský cintorín) a odľahčila by centrum mesta a vyťaženosť svetelných križovatiek v meste
 • Parkovacie domy na sídliskách a rozšírenie parkovacích plôch aj v centre mesta
 • Parkovanie platené aj cez SMS, alebo mobilnú aplikáciu
 • Cyklotrasy a cyklistická infraštruktúra
 • Systematická a kvalitná oprava ciest a chodníkov nie nárazové „látanie“
 • Bezpečné a osvetlené prechody pre chodcov
 • založenie nadácie pri meste Čadca - transparentné využívanie finančných prostriedkov pre sociálne slabšie rodiny, zdravotné pomôcky, lieky pre charitu a pod.
 • združenie neziskových organizácii pôsobiacich na území mesta - zabezpečiť spoluprácu s mestom v prospech fungovania neziskových a občianskych združení
 • podpora dobrovoľníctva v meste rôznymi benefitmi ako kultúrne a športové poukazy,...
 • Denný stacionár pre seniorov
 • Služba senior taxík
 • Zabezpečiť podmienky pre aktívny dôchodok našich občanov
 • Príspevky na lieky pre sociálne odkázaných občanov
 • Lacnejšia hromadná doprava pre seniorov
 • Služba odvoz do nemocnice pre sociálne odkázaných
 • Moderné a dobre vybavené školy
 • Dostatok asistentov v školách pre deti vyžadujúce osobitný prístup
 • Obnova škôl a školských areálov
 • Propagácia mesta a podpora turizmu
 • Kultúra aktívne prítomná v centre aj v prímestských častiach
 • Vybudovanie amfiteátra v meste Čadca
 • Moderné športoviská
 • Dobudovať detský bazén na kúpalisku v areáli plavárne
 • Podpora športových klubov v meste
 • Cyklotrasa Čadca - Makov
 • Lyžiarske bežecké trasy
 • Rekonštrukcia mestskej športovej haly
 • Detské ihriská a ich pravidelná údržba
 • Budovanie nových mestských nájomných bytov
 • vybudovanie oddychovej zóny Detské mestečko - OSTROV -> viac info
 • Rekonštrukcia a modernizácia detských íhrísk na sídliskách
 • Detské jasle pre deti do 3 rokov
 • Zabezpečenie fungovania materských škôlok počas 12 mesiacov v roku
 • Vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Žarec
 • Vytvorenie útvaru hlavného architekta mesta
 • Vybudovanie centrálnych záchytných parkovísk
 • Revitalizácia Matičného námestia a Palárikovej ulice
 • Rekonštrukcia Palárikovho domu a jeho využitie pre denný stacionár seniorov a na kultúrno- spoločenské účely pre mládež
 • Zachovanie areálu A.Hlinku a jeho využitie na sociálne účely

Cintoríny

 • Dobudovanie oplotenia mestských cintorínov
 • Výstavba domu smútku na mestskom cintoríne
 • Vybudovanie urnovej steny
 • Zabezpečenie dopravy na cintorín u Krkošky
 • Osvetlenie mestských cintorínov
 • Participatívny rozpočet pre prímestské časti - budú mať vlastný rozpočet a ich poslanci budú rozhodovať o jeho využití v súčinnosti s občanmi prímestských častí - zabezpečí sa transparentné a účelové nakladanie s finančnými prostriedkami pre občanov prímestských častí
 • Funkčné verejné osvetlenie
 • Vrátenie veľkoobjemových kontajnerov na pôvodné stanoviská
 • Pravidelná a kvalitná zimná údržba aj počas víkendov a sviatkov
 • Budovanie ciest a chodníkov aj v odľahlejších častiach prímestských častí
 • Podpora športových a kultúrnych aktivít v prímestských častiach
 • Komplexná obnova autobusových zastávok

Program pre jednotlivé obvody:

Horelica

 • Vrátenie zastávky autobusovej dopravy pod Žarec
 • Rozšírenie a osvetlenie cintorína na Horelici
 • Odkanalizovanie Horelice
 • Zavedenie mestskej hromadnej dopravy na Horelici

Podzávoz - Milošová

 • Zosúladenie MHD s potrebami občanov - prípoje na vlaky ranné a nočné spoje smer Žilina
 • Udržiavanie a zveľaďovanie areálu Megoňky – Kamenné gule
 • Dobudovanie školských a predškolských zariadení
 • Osvetlené prechody pre chodcov

Čadečka

 • Zabezpečiť bezpečné prechádzanie na ceste k ZŠ Podzávoz mestskou políciou
 • Udržiavanie a dobudovanie športového a oddychového areálu Čadečka

Rieka

 • Regulácia potoka a ochrana pred povodňami
 • Dobudovanie ciest do osád Vojty atď.

Bukov

 • Zabezpečenie opravy ciest do záhradkárskej oblasti Bukov
 • Pravidelný odvoz odpadu zo záhradkárskej oblasti
 • Vytvorenie elektronického prístupu do databáz mesta
 • Prihlasovanie a odhlasovanie daňových a poplatkových povinností online z domácností
 • Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu pre občanov a pre podnikateľov
 • Vybudovanie mestského rozhlasu v meste a prímestských častiach
 • Vytovrenie modernej interaktívnej mobilnej aplikácie s aktuálnymi informáciami o meste, o rokovaniach mestského zastupiteľstva, s možnosťou vyjadriť sa v ankete obyvateľom k aktuálnym témam a pripravovaným hlasovaniam v mestskom zastupiteľstve.