Projekty mesta Čadca za obdobie 2007-2010 - finančné prostriedky vo výške takmer 12 000 000 eur.

Štrukturálne fondy

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta
Motivácia, vzdelávanie a prevencia - cesta k zlepšeniu životných podmienok vybraných skupín ohrozených sociálnym vylúčením OIVaRR Nepodporený 1 336 000 Sk - -
Mesto pre deti - modernizácia, rekonštrukcia a vybavenie najväčšej základnej školy v Čadci OIVaRR Schválený 1 612 846 € ERDF + ŠR
1 532 204 €
5% - 80 642 €
Kúpaliská, ktoré spája nie len chodník cez Javorníky OIVaRR Nepodporený Cel. náklady:
112 305 801 Sk
prep. kurz. 30,307 = 3 705 606 € Náklady Mesta:
2 940 610 €
- -
Modernizácia VO a iných vetiev VO Čadca OIVaRR, ODÚPaSP Nepodporený 231 681 € - -
Zefektívnenie logistiky separovaného zberu v meste Čadca OŽPaOH Nepodporený 1 818 018 € - -
Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca OŽPaOH, OIVaRR Schválený 2 020 906 € KF + ŠR: 1 919 861 € 5 % - 101 045 €
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti zriadením viacúčelového zariadenia pre seniorov v Čadci OIVaRR V hodnotení Cel. výdav. projektu:
1 385 244 €
Cel. opráv. výdavky:
1 283 903 €
Cel. neopráv. výdavky:
101 341 €
NFP: 1 219 707 €
Spolufinan.: 64 195 €
- -
C´est la vie...! alebo Ako to vlastne bolo? OIVaRR Nepodporený 19 754 € - -
Po cestách a chodníčkoch Beskýd OKŠMaŠ Schválený 396 000  Sk ERDF + ŠR :
376 200 Sk
12 487 €
19 800 Sk
Získané mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov: 3 464 552 €

 

Štátny rozpočet, dotácie z jednotlivých ministerstiev

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta
HBV Čadca - Kýčerka I. etapa OIVaRR Schválený 1 432 542 € 1 104 826 € 327 716 €
HBV Čadca - Kýčerka II. etapa OIVaRR Schválený 3 926 142 € 2 715 121 € 1 211 021 €
Cesta k zlepšeniu informovanosti a poradenstva mladým ľuďom v meste Čadca moderným a inovačným spôsobom OIVaRR, OKŠMaŠ Schválený 626 501 Sk 499 901 Sk
16 593 €
50 000 Sk
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR - "Prestavba Mestského domu v Čadci" OIVaRR Nepodporený 34 192 000 Sk - -
Žiadosť o poskytnutie dotácie z MK SR - "Medzinárodné sochárske sympózium Čadca 2008" OIVaRR Schválený - 13 280 € -
Žiadosť o poskytnutie dotácie z MK SR - "Medzinárodné sochárske sympózium Čadca 2008" OIVaRR, OKŠMaŠ Schválený 445 700 Sk 50 000 Sk
1 659 €
335 700 Sk
Vzdelávanie zamestnancov Spoločnej úradovne OIVaRR Schválený 172 000 Sk 137 600 Sk
4 567 €
34 400 Sk
ZŠ J. A. Komenského Čadca - výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou OIVaRR Schválený 56 429 € 39 832 € 16 597 €
Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou - Milošová OIVaRR V hodnotení Celkové náklady: 56 429 €
z Úradu vlády SR: 39 832 €
vlastné zdroje: 16 597 €
- -
Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR "Rekonštrukcia verejného rozhlasu"
 
OIVaRR V hodnotení Celkové nákl.:
130 700 €
Dotácia: 117 630 €
Vlastné zdroje:
13 070 €
- -
Novoročný koncert 2010 OKŠMaŠ Nepodporený 5 440 € - -
Vzdelávanie riadiacich pracovníkov Mesta Čadca OIVaRR Schválený 12 000 € 8 400 € 3 600 €
Sanácia územia - zosuv Bukov OIVARR Schválený 10 536 387 Sk 9 500 000 Sk
315 342 €
1 036 387 Sk
Dotácia na individuálne potreby obcí MF SR - Verejné osvetlenie - nákup komponentov na modernizáciu VO prebehlo v roku 2008 ODUPaSP Schválený 18 743 300 Sk 450 000 Sk
14 937 €
45 000 Sk
 
Získané mimorozpočtové zdroje: 4 234 560  €

 

Iné granty a dotácie

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta
Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca - podané na FM EHP (Nórsky finančný mechanizmus) OIVaRR, OŽPaOH Nepodporený 22 222 € - -
Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie UPN mesta Čadca ODÚPaSP Nepodporený 1 585 000 Sk - -
Úprava Vojtovského minerálneho prameňa OIVaRR Nepodporený 120 500 Sk - -
Drevené ihriská v rámci projektu Lesy v meste OIVaRR Nepodporený Nepodporený - -
Dopracovanie, prerokovanie a schválenie Územného plánu mesta Čadca ODUPaSP Schválený 1 800 000 Sk 800 000 Sk
26 555 €
1 000 000 Sk
Realizácia povodňou poškodených objektov miestnych komunikácií ODÚPaSP - - 2 639 000 Sk
87 598 €
-
Rekonštrukcie MK Čadečka, Milošová ODUPaSP Podporený 444 485 € 370 634 € 73 851 €
Denný týždenný tábor pre deti v hmotnej núdzi /2 turnusy/ OSaSoO Podporený 2 000 € 2 000 € -
 
Získané mimorozpočtové zdroje: 486 787  €

 

Environmentálny a recyklačný fond

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta
Zneškodnenie starej enviromentálnej záťaže v Čadci u Kotyri OŽPaOH Schválený 536 000  Sk 500 000 Sk
16 596,96 €
36 000 Sk
Zakúpenie zberového vozidla a lisu na zber biologicky rozložiteľných odpadov OŽPaOH Schválený 4 235 210  Sk Na obidva projekty bola schválená čiastka
4 000 000 Sk
132 775  €
235 210  Sk
Intenzifikácia separovaného zberu - účelovo viazaná dotácia OŽPaOH Schválený
Zefektívnenie logistiky zberu separovaného zberu - zakúpenie ramenného nosiča OŽPaOH Schválený 7 274 000 Sk 6 025 000  Sk
199 993  €
1 249 000 Sk
Zvýšenie kvality zberu kovových obalov, skla a papiera na území mesta Čadca OŽPaOH V hodnotení Cel. Náklady:
325 185 €
dotácia z Envirofondu:
308 925 €
vlastné zdroje:
16 259 €
- -
Získané mimorozpočtové zdroje: 469 245  €

 

Školská infraštruktúra

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta
ZŠ Horelica/havarijný stav - oprava strechy OKŠMaŠ - 1 495 000  Sk 1 495 000  Sk
49 624 €
-
ZŠ a MŠ Podzávoz/havarijný stav - rekonštrukcia telocvične OKŠMaŠ - 850 000  Sk 850 000  Sk
28 214 €
-
ZŠ Rázusová /havarijný stav -rekonštrukcia strechy OKŠMaŠ - 2 169 320 Sk 2 000 000 Sk
66 387 €
169 320  Sk
Spracovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov na ZŠ :
A. ZŠ a MŠ Horelica - plynofikácia kotolne 2 867 059 Sk
B. ZŠ Milošová - oprava strechy - 1 mil.
C.ZŠ a MŠ Podzávaz - výmena okien - 1.2 mil.
D. ZŠ M. R. Štefánika - výmena okien - 2,8 mil.
OKŠMaŠ - 7 867 059  Sk
261 138  €
6 500 000  Sk
215 760 €
A. 1 367 059 Sk na ZŠ a MŠ Horelica
Odstránenie havarijnej situácie - výmena okien na ZŠ Čadca-Milošová u Prívary OKŠMaŠ - OKŠMaŠ 91 500 € 91 500 €
Odstránenie havarijnej situácie - oprava strechy na ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz OKŠMaŠ - 73 000 € 73 000 € -
Odstránenie havarijnej situácie - oprava strechy na ZŠ J.A.Komenského OKŠMaŠ - 67 470 € 60 770 € 6 700 €
Získané mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov: 585 258 €

 

Žilinský samosprávny kraj

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje zo ŽSK Spolufinancovanie mesta / KIC
Žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŽSK - "Medzinárodné sochárske sympózium Čadca 2008" OIVaRR, OKŠMaŠ Schválený - čiastočne 445 700 Sk 10 000 Sk
331  €
335 700 Sk
Krása ľudových remesiel OKŠMaŠ Nepodporený a projekt sa nerealizoval 2 426 € - -
Prírodná pamiatka "Kamenné gule Megoňky" - vytvorme atraktívny produkt cestovného ruchu OIVaRR Nepodporený, projekt je v riešení 2 834 € - -
C´est la vie...! alebo Ako to vlastne bolo? OIVaRR Nepodporený, projekt sa realizoval z rozpočtu mesta 19 754 € - -
Čadčianske kultúrne leto 2008 KIC schválený 70 000 Sk
2 324 €
20 000 Sk
664 €
-
Nedeľné popoludnia pre deti KIC schválený 70 000 Sk
2 324 €
30 000 Sk
996 €
-
Večery pri hudbe - pre seniorov KIC Nepodporený     -
Kraviarka KIC schválený 12000 Sk
398 €
10 000 Sk
332 €
-
Umelecká kaviareň KIC schválený 60 000 Sk
1 992 €
800 € -
Večery pri hudbe - pre seniorov KIC schválený - 670 € -
Filmové tvorivé dielne - TV Junior KIC Nepodporený 2000 € - -
Infovečery kysuckého regiónu KIC Nepodporený 5311 € - -
Premiérový deň JOJA KIC Nepodporený 6700 € - -
Turistický sprievodca KIC Nepodporený 8800 € - -
 
Získané mimorozpočtové zdroje zo ŽSK: 3793 €

 

Projekty Mestskej polície mesta Čadca

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta/ MP
Rozprávaj, zaujímaš ma/ podanie projektu cez Nadáciu pre deti Slovenska - osveta v oblasti šikanovania na školách, rasizmu, xenofóbie MSP Čadca Schválený - 93 500 Sk
3 103 €
-
Víkendový pobyt pre 20 detí ZŠ mesta Čadca MSP Čadca Schválený - 81 200  Sk
2 695 €
-
Krajší a bezpečnejší život v našej komunite - podporovať deti a mládež na aktivitách v prevencie kriminality na školách a v ich komunite. MSP Čadca Schválený - 50 000  Sk
1 659 €
-
Mládež za bezpečné mesto- získanie informácii z kriminálnej prevencie pre mladých ľudí. MSP Čadca Schválený - 100 000  Sk
3 319 €
-
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste - prevencie kriminality na miestnej a tým súvisiacej národnej a komunitnej úrovni MSP Čadca Schválený - 600 000 Sk
19 916 €
-
Informačno-poradenské centrum prevencie - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia informačno-poradenského centra prevencie MSP Čadca Schválený - 35 000 Sk
1 161 €
-
Mládež za bezpečné mesto - zvyšovanie kvality vzdelávania znevýhodnenej komunít detí a mládeže zo sociálne slabších rodín v oblasti prevencie kriminality MSP Čadca Schválený - 3 800 € -
Bezpečnejší život v našej komunite - podpora detí a mládeže na aktivitách z oblasti prevencie kriminality na školách a v ich komunite MSP Čadca Schválený - 3.500 € -
Mládež proti drogám - pozitívne ovplyvňovať deti a mládež poskytnutím čo najviac informácií z prevencie drogových závislostí, ovplyvniť ich postoje na vytváranie zdravého životného štýlu MSP Čadca Schválený - 3 553 € -
Získané mimorozpočtové zdroje:  42 709 €

 

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

Názov projektu Spracovateľ Stav Celkový rozpočet Získané mimorozpočtové zdroje Spolufinancovanie mesta / KIC
Filmové tvorivé dielne - TV Junior KIC čiastočne schválený 149 000 Sk
4 946 €
47 000 Sk
1 560 €
-
10.Svetový festival detského divadla v Moskve KIC čiastočne schválený 299 000 Sk
9 925 €
150 000 Sk
4 979 €
-
Orchester ľudových nástrojov KIC nepodporený - - -
Kysucký šmatlák KIC čiastočne schválený 72 000 Sk
2 390 €
35 000 Sk
1 162 €
-
Zaspievaj si v divadle KIC čiastočne schválený 192 000 sk
6 373 €
60 000 Sk
1 992 €
-
Festival Pasqua Le Muse 2008 - účasť Kysuckého komorného orchestra KIC schválený 140 000 Sk
4 647 €
90 000 Sk
2 987 €
-
"Eugen Suchoň a slovenská národná hudba" - tvorivá dielňa a výchovný koncert Kysuckého komorného orchestra KIC čiastočne schválený 60 000 Sk
1 992 €
35 000 Sk
1 162 €
-
Tanec Čivava KIC nepodporený - - -
Neapolská škola 1700 a jej odkaz súčasnej slovenskej tvorbe - koncert Kysuckého komorného orchestra v Čadci KIC čiastočne schválený 80 000 Sk
2 656 €
20 000 Sk
664 €
-
Vianoce z Turzovskej vrchoviny s FS Kysučan KIC čiastočne schválený 70 000 Sk
2 324 €
40 000 Sk
1 328 €
-
Workshopy talentov KIC nepodporený 1 700 €   -
Zahrajte nám, korýtka KIC čiastočne schválený 4 650 € 1 000 € -
Orchester ľudových nástrojov KIC nepodporený 3 400 € - -
Infovečery Kysuckého regiónu KIC nepodporený 5 578 € - -
Žijem ako ma naučili - filmové tvorivé dielne KIC nepodporený 3 000 € - -
Veľkonočný festival G.Martucci 2009 - účasť KKO KIC čiastočne schválený 4 200 € 1500 € -
Joseph Hydn a hudobný klasicizmus - tvorivá dielňa KKO KIC čiastočne schválený 2 200 € 664 € -
Stabat Mater - veľkonočné koncerty KKO KIC nepodporený 2 200 € - -
Taký je folkór - tvorivé popoludnie s FS Kysučan KIC nepodporený 2 000 € - -
55. výročie FS Kysučan KIC - 3 000 € - -
Premiérový deň JOJA KIC - 6 700 € - -
Detská univerzita KIC - 4 700 € - -
Výtvarné tvorivé dielne Workshopy KIC schválený 3 400 € - -
Hudobná skupina Šramot KIC schválený - - 995 €
Kysucká heligónka Čadca KIC schválený - - 1 161 €
Deň srdca KIC schválený - - 332 €
Umelecké dielne kysuckých talentov KIC nepodporený 1 700 € - -
FS Kysučan - folklórny festival Les Fardelets du Forez Francúzsko KIC čiastočne schválený 6 500 € 1 700 € -
Svadobné zvyky na Kysuciach - FS Kysučan KIC nepodporený 3 300 € - -
Detský divadelný súbor EVA - hra Julinka KIC čiastočne schválený 3 400 € - -
Zahrajme na kysuckú nôtu KIC nepodporený 2 200 € - -
Kysucký komorný orchester 15. výročie založenia KIC schválený 2 700 € 660 € -
Strašovci - Kelčovan KIC nepodporený 3 168 € - -
Kysuca mladým KIC nepodporený 3 709 €    
 
Získané mimorozpočtové zdroje:  14 819 €

V jednotlivých tabuľkách sú zahrnuté informácie od roku 2007 do augusta 2010. Nakoľko niektoré projekty sú v hodnotiacom procese, údaje budeme pravidelne aktualizovať.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Spolocne-projekty-mesta-Cadca-2007-2010.pdf 2.49 MB