Jozef Vražel - moja stránka na sociálnej sieti Facebook
Spolu Sme Čadca - stránka na sociálnej sieti Facebook

Jozef Vražel

poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci

Jozef Vražel - nezávislý poslanec MZ v Čadci
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.

Jozef Vražel: Volebné desatoro pre Čadcu

Milí obyvatelia Čadce,
dovoľujem si vám, ako občiansky a nezávislý kandidát, predstaviť volebný program pre všetkých obyvateľov mesta Čadca. Prioritnými v našom programe sú problémy, ktoré najviac rezonovali v našom meste za uplynulé 4 roky, a ktoré ste i vy sami označili za ťažiskové. Verím, že sa nám ich spoločne podarí dosiahnuť, pretože len SPOLU SME ČADCA. Pomôžte aj vy, aby Čadca bola mestom, o ktorom sa hovorí s rešpektom a obdivom. Raz sme už dokázali, že Čadca môže byť kultúrnym, spoločenským a administratívnym centrom Kysúc, a s vašou pomocou to dokážeme znova!

  1. Dokončíme vonkajší bazén, oddychovú zónu s cyklotrasou, detské ihriská na sídliskách.
  2. Vytvoríme 500 pracovných miest v priemyselnom parku.
  3. Znížime dane a poplatky za komunálny odpad pre občanov a podnikateľov v meste a prímestských častiach.
  4. Predstavíme systém zliav pre seniorov, sociálne odkázané rodiny a ohrozené skupiny obyvateľstva.
  5. Podporíme dokončenie diaľnice D3 - Bukov - Svrčinovec, vybudejeme miestne komunikácie v mestských a prímestských častiach.
  6. Dobudujeme komplex centrálnej mestskej zóny a Matičného námestia.
  7. Vytvoríme bezplatné parkovacie plochy na sídliskách a v centre mesta.
  8. Obnovíme tím na získavanie EU fondov v meste Čadca v prospech obyvateľov a mestských inštitúcií.
  9. Zvýšime podporu športových, kultúrnych a cirkevných organizácii využitím fondu primátora.
  10. Zabezpečíme čistotu mesta, pravidelné kosenie v meste, na sídliskách a prímestských častiach a pravidelne rozmiestnime veľkoobjemové kontajnery.

1. Dokončiť vonkajší bazén, oddychovú zónu s cyklotrasou, detské ihriská na sídliskách

Športové aktivity boli a opäť budú v Čadci patriť medzi priority mesta pod mojim vedením. Ich súčasťou bude nielen výstavba letného kúpaliska pri krytej plavárni a vybudovanie cyklotrasy  s oddychovou zónou. To však neznamená, že budeme ignorovať iné športy, ktorým sa u nás darí. V uplynulom období vznikli na území mesta detské ihriská, stále však cítime nedostatok menších športovísk, ktoré by deti, mládež ale aj staršie generácie mohli denne využívať. Veríme, že spoločne sa nám to podarí, pretože len SPOLU SME ČADCA

2. Vytvoriť 500 pracovných miest v Priemyselnom parku

Čadca je mesto so strategickou polohou, ktorá ju predurčuje k tomu aby sa stalo významným priemyselným centrom Kysúc, tak ako tomu bolo v minulosti. Chýba v ňom však to najpodstatnejšie –pracovné miesta. Budúcnosť nášho mesta vidíme vo vytváraní nových pracovných miest a sfunkčnení priemyselného parku Podzávoz. Na to, aby sa celému mestu darilo je potrebné rozprúdiť tok peňazí a ekonomiku. Preto bude pre nás maximálnou prioritou zlepšiť podnikateľské prostredie tak, aby sme motivovali malých a stredných podnikateľov podnikať v rôznych oblastiach, ale zároveň aj prilákali domácich a zahraničných investorov, ktorí  v meste Čadca vytvoria aspoň 500 nových pracovných miest. Čadca už nemôže byť miestom zle platených a nezamestnaných ľudí, čo sa dá zmeniť len  vstupom strategického investora a podporou mestských organizácii a podnikov. Mesto musí byť nielen sebestačné, ale musí sa stať centrom priemyslu a obchodu v regióne. Veríme, že spoločne sa nám to podarí, pretože len SPOLU SME ČADCA

3. Znížiť dane a poplatky za komunálny odpad pre občanov a podnikateľov v meste a prímestských častiach

Mestské dane a poplatky už nemôžu byť naďalej hlavným príjmom nášho mesta, ako je tomu v súčasnosti. Čadca musí začať opäť hľadať a využívať všetky dostupné možnosti na získanie mimorozpočtových zdrojov a prostredníctvom nich zabezpečiť jej rozvoj. Našou úloh ou bude vrátiť sadzby mestských daní a poplatkov na úroveň spred 4 rokoch a zabezpečiť, aby seniori a zdravotne postihnutí boli zvýhodnení a mali opäť možnosť zliav, ktoré boli v minulom období v našom meste samozrejmosťou. V tomto roku došlo k niekoľkonásobnému zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad, čo sa dotklo všetkých občanov, inštitúcií a podnikateľov. Veríme, že spoločne sa nám to podarí, pretože len SPOLU SME ČADCA

4. Predstaviť systém zliav pre seniorov, sociálne odkázané rodiny a ohrozené skupiny obyvateľstva

Vyspelosť spoločnosti sa údajne meria tým, ako dokáže byť solidárna s tými, ktorí potrebujú jej pomoc. Som presvedčený o tom, že občanom Čadce nie je ľahostajná kvalita života našich rodičov a seniorov, ale aj desiatok tých, ktorí čelia neľahkej životnej situácii. Zľavy, resp. iná adresná sociálna pomoc je teda to najmenej, s čím môže byť nápomocné aj naše mesto. Nikdy totiž nevieme, či podobnú pomoc niekedy nebudeme potrebovať i my. Aj v tomto prípade platí, že len skutočne SPOLU SME ČADCA.

5. Iniciovať dokončenie diaľnice Bukov - Svrčinovec, dobudovať miestne komunikácie v mestských častiach

Čadci chýba rozvinutá dopravná sieť, ktorá by odľahčila centrum mesta od tranzitnej dopravy. Nedostatočná cestná infraštruktúra je zároveň i jedným z dôvodov veľkej nezamestnanosti a malého záujmu investorov o naše mesto. Investície najčastejšie žiadajú kvalitne vybudovanú infraštruktúru a vybavenosť, preto dokončenie diaľnice Bukov - Svrčinovec  je a bude pre nás kľúčový projekt. Môže nás zbaviť nielen dopravných kolapsov a upchatých ťahov v smere Svrčinovec-Žilina, ale zároveň priviezť do nášho mesta aj nové pracovné miesta a ďalšie investície. Sme presvedčení, že výstavba úseku diaľnice zmení naše mesto na nepoznanie. My sme rozhodnutí byť v tomto smere nápomocní a všetkými možnými dostupnými prostriedkami urýchliť celý proces. Bude však záležať na nás všetkých, akým spôsobom zabojujeme o jej dokončenie. Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť pozitívny tlak na investorov a kompetentné orgány, aby urýchlene riešili túto dlhodobú kritickú situáciu, pretože len SPOLU SME ČADCA. 

6. Dobudovať komplex centrálnej mestskej zóny a Matičného námestia

Centrum Čadce zíva už niekoľko rokov prázdnotou a obyvatelia mesta čoraz častejšie navštevujú obchodné centrá ako náhradu za spoločenský život. Našim cieľom je vrátiť život a prilákať ľudí do  mesta, aby si na pešej zóne a Matičnom námestí oddýchli a trávili čas všetky generácie - rodiny s deťmi, mladí ľudia aj seniori. My sme rozhodnutí zabojovať o našich ľudí a prilákať ich do centra mesta nielen ponukou kultúrnych a športových podujatí ale aj možnosťami rozšírenia parkovania, zabezpečením čistoty a bezpečnosti centra mesta. Jedným z predpokladov splnenia tohto zámeru je revitalizácia Matičného námestia a väčšie zapojenie miestnych podnikateľov do každodenného života Čadčanov. Existuje veľa inšpirácie najmä z okolitých miest a obcíako na to a preto veríme, že sa nám podarí centrum mesta zatraktívniť a premeniť ho na miesto plné života a zábavy spolu s vami, pretože len SPOLU SME ČADCA

7. Vytvoriť parkovacie plochy na sídliskách a v centre mesta

Čadca patrí k mestám, kde je zo strany verejnosti výrazný tlak na zvyšovanie kvality života v rôznych oblastiach verejného života. Vzhľadom na neustále pribúdajúci počet áut a štvorročné neriešenie organizácie parkovania sa problém s parkovaním stal v našom meste neúnosným a neustále sa umocňuje. Tento problém sa týka takmer každého obyvateľa Čadce a je teda nevyhnutné, aby sa prijali nové pravidlá, ktoré by nemali dopad na kvalitu mestského prostredia a život jeho obyvateľov. Veríme, že sa nám to podarí napr. zmenou spôsobu výberu parkovného, vytvorením bezplatných odstavných parkovacích miest a zriadením parkovacích domov, pretože len SPOLU SME ČADCA.

8. Obnoviť tím na získavanie EU fondov v meste Čadca v prospech obyvateľov a mestských inštitúcií.

Každodenné potreby obyvateľov Čadce je možné uspokojiť len s dostatkom finančných prostriedkov. K takémuto stavu je nevyhnutná zdravá ekonomika mesta, rozumné a transparentné nakladanie s financiami a hľadanie zdrojov aj mimo rozpočtu mesta. Pre Čadcu je nevyhnutné obnoviť stav, ktorý tu bol pred štyrmi rokmi, a preto musíme zvýšiť úsilie pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov v podobe zvýšenia čerpania eurofondov. Sme rozhodnutí začať opäť s prípravou projektov pre  nasledujúce plánovacie obdobie 2014-2020 zameraných na prísun eurofondov do nášho mesta, optimalizovať ekonomický chod mesta a hľadať finančné rezervy tak, aby financie smerovali v prospech obyvateľov a nie naopak. Veríme, že spoločne s vami sa nám to podarí, pretože len SPOLU SME ČADCA. 

9. Zvýšiť podporu športových, kultúrnych a cirkevných organizácii v meste využitím fondu primátora

Záleží nám na tom, aby mal každý Čadčan možnosť športovať, zmysluplne využívať a tráviť voľný čas. Taktiež nám veľmi záleží na šírení kultúry a tradícii regiónu Kysúc. Činnosť športových, kultúrnych a cirkevných organizácii je dôležitým  prvkom kvalitného života obyvateľov Čadce, preto je potrebné aby bola ich činnosť pravidelne dotovaná a mestom podporovaná. Súčasná situácia nie je v tomto smere v našom meste priaznivá, sme svedkami, že mnohé organizácie, spolky a kluby museli práve z dôvodu nedostatočnej podpory mesta, zastaviť alebo obmedziť svoje činnosti a aktivity. My sme rozhodnutí, tento stav zmeniť a v rámci transparentnej dotačnej politike mesta dosiahnuť bezproblémové fungovanie mestských organizácii, spolkov a klubov, ktoré reprezentujú naše mesto na viacerých úrovniach. Aj vďaka nim len SPOLU SME ČADCA.

10. Zabezpečiť čistotu mesta, pravidelné kosenie v meste, na sídliskách a v prímestských častiach a pravidelne rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery

Po štyroch rokoch sú ulice mesta Čadce špinavejšie, a to aj napriek tomu, že sa v meste zvýšili dane a poplatky za nehnuteľnosť a komunálny odpad. Mesto totiž výrazne znížilo výdavky na čistenie ulíc, na čo doplatili najmä sídliská. Pravidelné čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a ciest musí byť systematické a organizované. S tým súvisí aj zabezpečenie vyššieho počtu zberných nádob na komunálny odpad na sídliskách, vybudovanie stanovíšť pre zberné nádoby a vrátenie sa k systému množstvového zberu, ktorý motivoval ľudí k separácii. Finančné prostriedky za zber a odvoz komunálneho odpadu treba opäť začať využívať na investície do separovaného odpadu a do zlepšenia čistoty v meste. V tomto smere máme snahu čo najviac využiť potenciál mestského podniku služieb a vytvoriť dobrý systém udržiavania čistoty a poriadku v meste, ktorí občania právom očakávajú. Aj v tomto prípade platí, že len SPOLU SME ČADCA.